Skip to content

Visi-Misi

Dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam bidang pendidikan melalui Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Suruh, maka ditetapkan :

Visi

Menjadi Madrasah Pilihan Umat, Menciptakan Lulusan Yang Berkarakter; Luhur Moral, Unggul Intelektual, Berakar Pada Budaya Lokal Yang Berlandaskan Iman Dan Takwa

Misi

 • Menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama
 • Melaksanakan ibadah dengan baik
 • Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan
 • Mengembangkan minat, bakat, dan potensi peserta didik sehingga dapat dikembangkan secara optimal
 • Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga madrasah, dan lembaga lain yang berkaitan
 • Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga madrasah
 • Membudayakan 7 S (senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat, dan sepenuh hati)
 • Menyiapkan fasilitas dan sarpra yang mendukung
 • Memberikan informasi yang berimbang terhadap trend yang sedang berkembang
 • Mendorong semangat, loyalitas, dan komitmen seluruh warga madrasah

Tujuan

 • Terciptanya insan yang beriman yang senantiasa bertakwa kepada Allah SWT.
 • Menunjang program pemerintah tentang Wajib Belajar Pendidikan 9 (Sembilan) Tahun.
 • Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermoral dan berakhlaqul karimah.
 • Terciptanya kader-kader bangsa yang berdedikasi tinggi untuk selalu maju demi terwujudnya tujuan bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
 • Terciptanya lingkungan Madrasah yang bersih, disiplin, religius, hebat, dan bermartabat.

Strategi

 • Membiasakan peserta didik untuk berakhlak, berperilaku, dan berkata sopan serta santun.
 • Melatih peserta didik mentaati peraturan yang berlaku di madrasah.
 • Menggalakkan sholat Dhuha dan sholat Dhuhur berjamaah di madrasah/masjid.
 • Membuat program/kegiatan per-pekan.
 • Menggerakkan BTA dan Tahfidh.
 • Memberi ruang kepada peserta didik yang mempunyai nilai akademik rata-rata diatas KKM untuk mengembangkan kemampuan.
 • Pengembangan ekstra kurikuler yang mengacu pengembangan peserta didik dengan cara menggali potensi diri sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki.
 • Meningkatkan prestasi peserta didik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni budaya, dan olahraga.
 • Penguatan pendidikan karakter (Cerdas, Jujur, Bertanggung Jawab, dan Akhlak Mulia)